Seuran säännöt

Voimassa 17.2.2022 alkaen

1. NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Tuus-Melojat ry ja sen kotipaikka on Järvenpään kaupunki.

2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää melontaharrastusta sekä toimia Keski-Uudenmaan melontaharrastajien yhdistäjänä. Yhdistys tarjoaa jäsenistölleen tietoa ja opastusta melonnasta sekä melontaan liittyvää yhdessäoloa.

3. JÄSENET

Jäseneksi voi liittyä jokainen melontaa harrastava tai siitä kiinnostunut henkilö, jolla on riittävät tiedot ja taidot melonnasta. Jäseneksi liittyvän tulee olla uimataitoinen henkilö, joka on suorittanut melontakurssin tai jolla on riittävä melontakokemus ja melontaturvallisuustietämys. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet.

4. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. JÄSENEN VELVOLLISUUDET

Jäsenen on suoritettava liittymis- ja jäsenmaksu sekä kalustonkäyttö-, vajapaikkakorvaus ja muut vastaavanlaiset maksut. Edellä mainittujen maksujen suuruuden määrää vuosikokous. Jäsenen tulee seuran kalustoa ja välineitä käyttäessään noudattaa voimassa olevia turvallisuutta, kaluston hoitoa ja varausta koskevia ohjeita sekä ilmoittaa havaitsemistaan puutteista asianmukaisesti hallitukselle tai hallituksen tehtävää varten nimeämälle henkilölle. Jäsenen tulee seuran tapahtumissa noudattaa seuran turvallisuusasiakirjan ohjeita.

6. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuudesta kymmeneen (6–10) jäsentä. Hallituksen jäsenten tarkka lukumäärä päätetään vuosittain vuosikokouksessa. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen jäsenistä on puolet tai lähinnä puolet vuosittain erovuorossa. Hallituksen puheenjohtaja valitaan yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Taloudenhoitajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt hallitus valitsee keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja hallituksen määräämällä toimihenkilöllä, kaksi yhdessä.

8. TOIMINNANTARKASTAJAT

Yhdistyksellä on vuosikokouksen valitsemat yksi varsinainen toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja.

9. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

10. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kuukautta ja viimeistään seitsemää (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen verkkosivuilla tai sen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

11. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, kun
hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti
ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Yhdistyksen
kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, se
mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä; äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen
puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa; sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista tai yhdistyksen omaisuuden pääosan
luovuttamista koskevassa asiassa se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen
aikana tai ennen kokousta.

12. VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
kokouksen avaus
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. hyväksytään kokouksen työjärjestys
4. esitetään tilinpäätös, hallituksen vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
6. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsen-, liittymis-, kalustonkäyttö- ja vajapaikkamaksujen määrät ja mahdolliset muut vastaavanlaiset toimintaan liittyvät maksut
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja, todetaan erovuoroiset hallituksen jäsenet, päätetään montako jäsentä erovuoroisten tilalle valitaan ja valitaan uudet jäsenet
8. valitaan yksi varsinainen toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13. YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan, yhdistyksen kokous määrää tavan, jolla varat käytetään yhdistyksen toimintaan läheisesti liittyvän tarkoituksen edistämiseen.